Regulamin szkoleń i konsultacji

Regulamin Szkoleń i Konsultacji 

Od dnia 14.07.2023

 

  1. Definicje
  2. Warunki Uczestnictwa w szkoleniach
  3. Odpowiedzialność
  4. Organizacja i przebieg zajęć
  5. Płatności

 

 

Niniejszy dokument stanowi załącznik do Regulaminu Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem pconsklep.pl (zwanego dalej „Regulaminem”). W razie jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego dokumentu a postanowieniami Regulaminu pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu. Wszystkie pojęcia zdefiniowane w Regulaminie mają to samo znaczenie w niniejszym dokumencie.

 

  1. DEFINICJE

 1.1. Organizatorem szkoleń z zakresu obsługi programów komputerowych, w tym aplikacji, marki pCon jest Sprzedawca (dalej także jako „EGR PL”) – polska filia producenta oprogramowania marki pCon. W poniższym regulaminie (załączniku nr 2 do Regulaminu) oraz podczas realizacji usługi pojawiać się będą zamiennie następujące określenia: „szkolenia”, „kursy”, „warsztaty”, „zajęcia online” (w czasie rzeczywistym, po zalogowaniu na platformę do wideokonferencji) i „zajęcia stacjonarne” (w sali szkoleniowej w wybranym mieście i kraju). Szczegóły dotyczące różnych form zajęć pCon.planner, są opisane w poniższym załączniku.

1.2. „Regulamin Szkoleń i Konsultacji” – niniejszy dokument zawierający zbiór zasad odnoszący się do oferty dydaktycznej realizowanej przez EGR PL.

1.3. „Oprogramowanie” – wszelkie programy komputerowe, w tym aplikacje, marki pCon, w szczególności pCon.planner w każdej dostępnej wersji (zarówno łącznie, jak i każdy taki program z osobna).

1.4. „Użytkownik” – osoba korzystająca z Oprogramowania.

1.5. „Uczestnik Szkoleń” – osoba biorąca udział w szkoleniach, organizowanych przez EGR PL, w tym Klient lub osoba, na rzecz której Klient (w szczególności pracodawca Uczestnika Szkoleń) zawarł umowę w sprawie Szkolenia (wskazując ją w Zamówieniu).

1.6. „Szkolenia” – szkolenia organizowane dla Użytkowników, zarówno jako zajęcia stacjonarne, jak i zajęcia online (transmisja prowadzona na żywo przez łącza internetowe) i oferowane przez EGR PL za pośrednictwem Sklepu.

 

 

  1. WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH

 

 2.1. Udział w Szkoleniach wymaga zapoznania się i akceptacji Regulaminu, w tym niniejszego Regulaminu Szkoleń.

 2.2. Klient akceptując Regulamin, w tym niniejszy Regulamin Szkoleń, przyjmuje do wiadomości, że dostęp do treści Szkolenia, jak i materiałów dodatkowych i ewentualnej pomocy poszkoleniowej/ konsultacji, (jeśli te stanowią część pakietu szkoleniowego oferowanego za pośrednictwem Sklepu), oraz certyfikat ukończenia Szkolenia, przysługuje wyłącznie konkretnemu Uczestnikowi Szkoleń, imiennie wskazanemu w Zamówieniu lub na późniejszym etapie, przed rozpoczęciem Szkolenia.

 2.3. Ewentualnie udostępnione Uczestnikowi Szkolenia przez EGR PL materiały jakiegokolwiek rodzaju, niezależnie od ich treści i postaci, w jakiej zostały utrwalone lub przekazane (w tym np. materiały dwg, pdf, wizualizacje, prezentacje, ebooki, nagrania, wykresy, schematy, wzory, zdjęcia itp. itd.), mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Uczestnika Szkoleń na własny użytek, w celu nauki obsługi Oprogramowania. Jakakolwiek dystrybucja, rozpowszechnianie, zwielokrotnianie, udostępnianie osobom trzecim w całości lub w jakiejkolwiek części i pod jakimkolwiek tytułem, jak również jakakolwiek modyfikacja materiałów szkoleniowych są zabronione.

 2.4. Uczestnicy Szkoleń online przyjmują do wiadomości i godzą się na to, że zajęcia te będą rejestrowane / nagrywane (przy czym bez utrwalania ich wizerunku lub głosu), a następnie takie treści cyfrowe będą udostępniane osobom, które uczestniczyły w Szkoleniu i innym osobom, które zamówiły i opłaciły Szkolenie, jeśli częścią pakietu szkoleniowego oferowanego za pośrednictwem Sklepu jest nagranie. W trakcie zajęć grupowych porozumiewamy się poprzez czat. Włączona jest tylko kamera prowadzącego i słyszalny jest tylko głos prowadzącego. Wyjątki od powyższego mogą dotyczyć Szkoleń polegających na audycie dla producentów (w trakcie którego dokonywana jest ocena materiałów, jakie producenci dystrybuują dla architektów, a które ma postać rozmowy rejestrowanej w tym celu, by Uczestnicy Szkolenia mogli następnie w swojej ofercie wprowadzać zmiany), jak również Szkoleń dedykowanych dla konkretnych firm (które mogą odbywać się zdalnie przy włączonej kamerze i wówczas Uczestnicy Szkolenia, których krąg ogranicza się do osób z danej firmy, otrzymują nagranie w celu wykorzystywania na własny użytek) – przy czym w każdym takim przypadku dokonanie i udostępnienie nagrania jest uzależnione od uzyskania uprzedniej zgody każdego z Uczestników Szkolenia.

 2.5. Uczestnik Szkoleń mających charakter praktycznych zajęć w formie ćwiczeń, powinien przed Szkoleniem pobrać odpowiednią wersję Oprogramowania, z którego odbywa się Szkolenie i sprawdzić zgodność z wymaganiami sprzętowymi. Kluczowe informacje znajdują się zawsze w opisie Szkolenia i/lub w wiadomości mailowej kierowanej do osób zainteresowanych szkoleniem.

 2.6. Podstawą uczestnictwa w zajęciach w ramach Szkolenia jest opłacenie Szkolenia. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność potwierdzonych (opłaconych) rejestracji (Zamówień).

 

 

  1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 3.1. Z uwagi na korzystanie z narzędzi do przeprowadzania sesji zdalnych zewnętrznego operatora, EGR PL przypomina, że nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie przerwy w sesji. Dotyczy to odpowiednio stabilności i prędkości połączenia internetowego po stronie Klienta.

 3.2. W przypadku Szkoleń stacjonarnych EGR PL przypomina, że nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie awarie sprzętu, przerwy w dostawie prądu itp.

 3.3. W razie znacznych problemów technicznych po stronie EGR PL, wpływających na przebieg Szkolenia, EGR PL zobowiązuje się, bez dodatkowej opłaty, powtórzyć dane Szkolenie lub zaprosić Uczestników Szkoleń na kolejne edycje Szkoleń lub przyznać im status gościa na dowolnym Szkoleniu online (tj. uprawnienie do przysłuchiwania się temu Szkoleniu bez ponoszenia dodatkowej opłaty).

 3.4. EGR PL zastrzega sobie prawo do odwołania/ przeniesienia Szkolenia na inny termin z ważnych przyczyn, tj. w razie niezgromadzenia się grupy szkoleniowej o minimalnej liczebności (tj. za małej liczbie Uczestników Szkoleń dla danego Szkolenia) lub wystąpienia zdarzenia siły wyższej, przez co należy rozumieć zdarzenie niezależne od EGR PL, mające istotny wpływ na możliwość przeprowadzenia Szkolenia, które było niemożliwe lub trudne do przewidzenia bądź przeciwdziałania, jak np. choroba osoby prowadzącej Szkolenie lub inne zdarzenie uniemożliwiające lub znacznie utrudniające przeprowadzenie przez nią Szkolenia, poważne awarie, klęski żywiołowe itp. W przypadku Szkoleń stacjonarnych szczegółowa regulacja w powyższym zakresie zawarta jest w pkt 4.3.3., a w przypadku Szkoleń online – w pkt 4.2.3.

 3.5. EGR PL stara się potwierdzić zebranie grupy na Szkolenia w odpowiednim czasie przed zajęciami.

 3.6. EGR PL przypomina, że nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wprowadzone w formularzu rejestracji dane teleadresowe Klienta / Uczestnika Szkolenia, uniemożliwiające kontakt i otrzymanie dostępu do Szkolenia i materiałów dodatkowych. Próby kontaktu bez informacji zwrotnej po stronie Klienta / Uczestnika Szkolenia, uznaje się za spełnienie obowiązku informacyjnego o ewentualnych zmianach w terminach szkoleń.

 3.7. EGR PL nie ponosi odpowiedzialności za wyczerpanie limitu miejsc i tym samym brak możliwości zaproszenia na Szkolenie osób z listy rezerwowej.

 3.8. W przypadku Szkoleń stacjonarnych EGR PL nie zobowiązuje się do przechowania rzeczy Uczestnika Szkoleń i nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w sali szkoleniowej.

 3.9. Powyższe postanowienia mają charakter informacyjny. Celem powyższych postanowień nie jest wyłączenie ani ograniczenie wynikającej z przepisów prawa odpowiedzialności EGR PL względem Klienta będącego konsumentem lub do którego stosuje się przepisy o ochronie konsumenta i nie powinny one być wykładane w sposób prowadzący do takiego skutku.

 

 

 

  1. ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAJĘĆ

 

 4.1. Oferta Szkoleń publikowana jest na stronie internetowej Sklepu pod adresem pconsklep.pl, jak również może być zaanonsowana na innych stronach internetowych, w szczególności na stronie internetowej pCon solutions (zakładka „szkolenia”) lub na blogu pod adresem easterngraphics.com/pcon/pl/, przy czym takie inne strony zawierają odesłanie do Sklepu, a wszystkie Zamówienia są składane za pośrednictwem Sklepu. W opisie Szkolenia może zostać podana minimalna liczebność grupy szkoleniowej, od zebrania się której uzależnione jest przeprowadzenie danego Szkolenia.

 4.2. Szkolenia prowadzą certyfikowani / autoryzowani przez EGR PL trenerzy, uprawnieni do wystawiania dokumentów z ramienia EGR PL (w tym certyfikatów / świadectw ukończenia Szkoleń). Informacje o autoryzowanych trenerach widoczne są na ww. stronach internetowych, w tym w szczególności w katalogu produktów na stronie Sklepu, w opisie każdego Szkolenia.

 

 

 4.3. Szkolenia stacjonarne

 

 4.3.1. Rejestrację na Szkolenia stacjonarne zamykamy na tydzień przed zajęciami. Rejestrację uznaje się za skuteczną po opłaceniu Szkolenia.

4.3.2. EGR PL przekazuje informacje o dokładnej lokalizacji Szkolenia w przypadku potwierdzenia sali i lokalizacji - zależnej od wielkości grupy – na 4 - 3 dni roboczych przed zajęciami.

4.3.3. W przypadku niezgromadzenia się grupy (braku uzyskania minimalnej liczy Uczestników Szkolenia) Uczestnikowi Szkolenia / Klientowi proponowany jest wybór jednej z poniższych opcji:

a) rozwiązanie umowy i zwrot całej wniesionej przez Uczestnika Szkolenia (lub w jego imieniu) opłaty (ceny / wynagrodzenia);

b) zamrożenie wniesionej opłaty (ceny / wynagrodzenia) na dowolny czas, w ciągu którego Uczestnik Szkolenia może, po uprzednim dokonaniu rejestracji (bez dodatkowej opłaty) wziąć udział w Szkoleniu zorganizowanym w innym terminie, a jeżeli tego nie uczyni – opłata zostanie zwrócona, chyba że strony uzgodnią przedłużenie terminu zamrożenia opłaty;

c) dostarczenie Uczestnikowi Szkolenia, w ramach zatrzymywanej przez EGR PL opłaty, treści cyfrowej w postaci nagrania ze Szkolenia online o analogicznym do nieprzeprowadzonego Szkolenia stacjonarnego temacie i przyznanie statusu gościa na dowolnym Szkoleniu online (tj. uprawnienie do przysłuchiwania się temu Szkoleniu bez ponoszenia dodatkowej opłaty).

Powyższe stosuje się odpowiednio w przypadku zdarzenia siły wyższej (pkt 3.4.).

4.3.4. Z uwagi na finalne mailowe potwierdzenie przez EGR PL realizacji Szkolenia na ok. 3 dni przed planowanym terminem, rekomendujemy rezerwację ewentualnych noclegów w bezpiecznej opcji z możliwą anulacją bez ponoszenia kosztów i zakup ewentualnych biletów PKP /MPK dopiero po potwierdzeniu przez nas faktu, iż Szkolenie się odbędzie.

4.3.5. Szkolenie stacjonarne w zależności od lokalizacji planowane jest zwykle w godzinach 10:00 – 17:00 w dni robocze od pn-pt.

4.3.6. W zależności od tempa realizacji materiału Szkolenie może zostać wydłużone.

4.3.7. Uczestnicy Szkoleń w trakcie zajęć przewidziane mają 5-10 minutowe przerwy oraz przerwę obiadową w wymiarze co najmniej 45 minut.

4.3.8. Obiad, oraz jednorazowe vouchery na kawę/herbatę/ lub serwis kawowy (zależnie od lokalizacji) zapewnia w ramach ceny szkolenia EGR PL.

4.3.9.EGR PL informuje Uczestników Szkoleń o możliwościach dojazdu i opcji parkingu/ braku parkingu. W miarę możliwości EGR PL stara się zapewnić niskopłatny/ bezpłatny parking dla Uczestników Szkoleń.

 

 

 4.4. Szkolenia online

 

 4.4.1. Szkolenie prowadzone jest przy wykorzystaniu wybranej przez EGR PL platformy. Korzystanie z platformy po stronie Uczestnika Szkoleń jest bezpłatne.

4.4.2. W wyjątkowych przypadkach rejestrację na Szkolenie online zamykamy na 1 godzinę przed zajęciami. Rejestrację uznaje się za skuteczną po opłaceniu Szkolenia. Z uwagi na konieczność potwierdzenia faktu, czy Szkolenie uzyska wymaganą liczbę Uczestników Szkolenia i odbędzie się – rekomendujemy dokonanie rejestracji na 3 dni robocze przed terminem Szkolenia.

4.4.3. W przypadku niezgromadzenia się grupy (braku uzyskania minimalnej liczby Uczestników Szkolenia) Uczestnikowi Szkolenia / Klientowi proponowany jest wybór jednej z poniższych opcji:

a) rozwiązanie umowy i zwrot całej wniesionej przez Uczestnika Szkolenia (lub w jego imieniu) opłaty (ceny / wynagrodzenia);

b) zamrożenie wniesionej opłaty (ceny / wynagrodzenia) na dowolny czas, w ciągu którego Uczestnik Szkolenia może, po uprzednim dokonaniu rejestracji (bez dodatkowej opłaty) wziąć udział w Szkoleniu zorganizowanym w innym terminie, a jeżeli tego nie uczyni – opłata zostanie zwrócona, chyba że strony uzgodnią przedłużenie terminu zamrożenia opłaty;

c) dostarczenie Uczestnikowi Szkolenia, w ramach zatrzymywanej przez EGR PL opłaty, treści cyfrowej w postaci nagrania ze Szkolenia online o analogicznym do nieprzeprowadzonego Szkolenia temacie i przyznanie statusu gościa na dowolnym Szkoleniu online (tj. uprawnienie do przysłuchiwania się temu Szkoleniu bez ponoszenia dodatkowej opłaty).

Powyższe stosuje się odpowiednio w przypadku zdarzenia siły wyższej (pkt 3.4.).

4.4.4. Finalne mailowe potwierdzenie przez EGR PL realizacji Szkolenia ma miejsce najpóźniej na 2-1 dzień roboczy przed planowanym terminem.

4.4.5. Szkolenia online w zależności od rodzaju Szkolenia planujemy w godzinach 9:00 – 17:00, oraz 18:00 - 22:00, zwykle w dni robocze od pn-pt.

4.4.6. W zależności od tempa realizacji materiału Szkolenie może zostać wydłużone.

4.4.7. Uczestnicy Szkoleń w trakcie zajęć przewidziane mają 5-10 minutowe przerwy, oraz przerwę obiadową w wymiarze co najmniej 45 minut.

 

 

  1. PŁATNOŚCI

 

 5.1. Płatności można dokonać blikiem, przelewem na rachunek bankowy lub za pośrednictwem systemu PayPal, zamawiając Szkolenie na stronie Sklepu.

 5.2. W szczegółach oferty każdego ze Szkoleń podane zostają terminy, kiedy zamykana jest lista Uczestników Szkolenia i do kiedy wykonać należy płatność.

 

5.3. Płatność poprzez sklep pCon:

 

(dokonywana bez rejestracji lub z rejestracją Konta po zalogowaniu)

5.3.1. Wybór produktów z katalogu produktów i dodanie ich do koszyka, a także wybranie formy dostawy i płatności

5.3.2. Kliknięcie w pole „zamawiam” i uzupełnienie wymaganych danych (w przypadku płatności bez logowania) i przejście do podsumowania.

5.3.3. Potwierdzenie złożenia Zamówienia z obowiązkiem zapłaty i dokonanie płatności.

5.3.4. Otrzymanie Potwierdzenia.

5.3.5. Otrzymanie linku potwierdzającego zakup konkretnego Szkolenia z systemu click meeting (do 48 godzin).

5.3.6. Otrzymanie linków przypominających z linkiem do Szkoleń na ok tydzień przed, na 1 dzień przed Szkoleniem i na godzinę przed Szkoleniem.

5.3.7. Faktury wystawiane są po odbytym Szkoleniu.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl