Regulamin sklepu internetowego

 

REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego

 Od dnia 14.07.2023

 

  1. Zagadnienia wstępne
  2. Zawarcie umowy sprzedaży i płatności
  3. Reklamacje i odstąpienie od umowy
  4. Rozstrzyganie sporów
  5. Informacje końcowe

  

Załącznik 1 – Zasady Wsparcia Technicznego

Załącznik 2 – Regulamin Szkoleń i Konsultacji

 

  1. Zagadnienia wstępne

 

 

1.1. Regulamin obowiązuje w sklepie internetowym pconsklep.pl

 

1.2.Regulamin obowiązuje w odniesieniu do umów sprzedaży towarów i umów o świadczenie usług, w tym także umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, umów zobowiązujących do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jak i umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru z elementami cyfrowymi, zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Klientami za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy, prowadzonego pod adresem pconsklep.pl.

 

1.3. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, wprowadza się definicje następujących najważniejszych pojęć w nim użytych:

 

- Sprzedawca” – EasternGraphics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000472535, posiadająca Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 6783148293, z kapitałem zakładowym w wysokości 5 000 zł

Adres: Os. Piastów 65/321 31-625 Kraków

Adres strony internetowej Sklepu: pconsklep.

Adres e – mail: zamowienia@EasternGraphics.pl;

- Klient” – strona umowy ze Sprzedawcą, o której mowa w pkt 1.2. (lub podmiot zainteresowany zawarciem takiej umowy), tj. kupujący i usługobiorca, zarówno mający status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), jak i niemający tego statusu, chyba że w Regulaminie wskazano inaczej (w szczególności, że dane postanowienie dotyczy tylko Klientów będących konsumentami), przy czym postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów stosuje się do innych osób w zakresie, w jakim wynika to z obowiązujących przepisów prawa;

 -Towary i Usługi” (zamiennie „produkty”) – rzeczy i usługi, w tym treści cyfrowe, usługi cyfrowe i towary z elementami cyfrowymi, a w szczególności oprogramowanie, oferowane przez Sprzedawcę Klientom przy użyciu strony internetowej Sklepu;

-Sklep” - serwis internetowy Sprzedawcy, prowadzony pod adresem pconsklep.pl, za pośrednictwem którego zawierane są umowy z Klientami;

-Koszyk” – zakładka znajdująca się na stronie internetowej Sklepu, do której Klienci dodają produkty, które chcą nabyć;

-Zamówienie” – oświadczenie woli Klienta o zawarciu umowy w sprawie nabycia produktów za pośrednictwem Sklepu zgodnie z treścią Regulaminu, określające rodzaj i liczbę nabywanych Towarów i Usług, łączną cenę, którą zobowiązuje się zapłacić Klient (przy czym przez „cenę” rozumie się w niniejszym Regulaminie w przypadku Usług - wynagrodzenie), sposób płatności i inne elementy przewidziane przez obowiązujące przepisy prawa, z chwilą złożenia którego to Zamówienia, dochodzi do zawarcia pomiędzy Stronami umowy i powstania obowiązku zapłaty ceny;

-Potwierdzenie” – potwierdzenie zawarcia umowy na odległość, które Sprzedawca przekazuje Klientowi będącemu konsumentem na trwałym nośniku (w tym np. poprzez przesłanie pliku na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej) w rozsądnym czasie po zawarciu takiej umowy, najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru lub przed rozpoczęciem świadczenia Usługi;

-Regulamin” – niniejszy dokument;

-Konto Klienta” – usługa świadczona nieodpłatnie drogą elektroniczną obejmująca zapis informatyczny części strony internetowej Sklepu, polegająca na udostępnieniu Klientowi, po dokonaniu rejestracji (w ramach której Klient podaje wskazane w Polityce Prywatności dane), funkcjonalności Sklepu polegających w szczególności na możliwości zalogowania się i składania Zamówień bez ponownego podania danych, podtrzymywania sesji zakupowych /kontynuowania rozpoczętych procesów składania Zamówień, dostępie do historii Zamówień); Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z posiadania Konta Klienta i złożyć dyspozycję jego usunięcia;

-Strony” - łącznie Sprzedawca i Klient.

 

1.4. Ceny widoczne w Sklepie podane są jako kwoty netto i brutto i mogą być wyrażone w walutach PLN i / lub EUR.

 

1.5. Sprzedawca dąży do tego, by ceny produktów w Sklepie odpowiadały, tam gdzie ma to zastosowanie, cenom tych samych produktów na stronie internetowej producenta oprogramowania pCon, z uwzględnieniem ewentualnego przeliczenia ceny wyrażonej w walucie EUR na PLN. Przy tym obowiązujące dla Stron i niepodlegające zmianie są ceny podane w Sklepie w chwili składania Zamówienia.

 

1.6. Klient nie ma prawnego obowiązku udostępnienia Sprzedawcy żadnych danych osobowych, jednakże udostępnienie niektórych danych osobowych przez Klienta jest niezbędne dla złożenia i / lub realizacji Zamówienia. Udostępnione Sprzedawcy dane są przetwarzane na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności, która określa w szczególności podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych, rodzaje / zakres przetwarzanych danych osobowych, czas ich przetwarzania, jak również przysługujące Klientowi prawa związane z przetwarzaniem przez Sprzedawcę jego danych osobowych.

 

1.7. Korzystanie ze Sklepu, w tym składanie Zamówień, łączy się z następującymi wymaganiami technicznymi niezbędnymi do współpracy z systemem informatycznym, którym posługuje się Sprzedawca.

 

1.8. Przy korzystaniu ze Sklepu, przeglądaniu jego zawartości, składaniu Zamówień itp. itd. obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

 

1.9. Dostęp do Regulaminu jest możliwy w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie pconsklep.pl Klient może pobrać Regulamin w postaci pliku tekstowego, zapisać go w pamięci urządzenia elektronicznego (np. komputera) i / lub dokonać jego wydruku.

 

 

  1. Zawarcie umowy sprzedaży i płatności

 

 2.1. Zawarcie umowy ani udostępnienie Klientowi przez Sprzedawcę w ramach jej wykonania, w związku z jej wykonywaniem lub przy okazji jej wykonywania jakichkolwiek materiałów, w tym wszelkiego rodzaju materiałów szkoleniowych, nagrań, prezentacji, skryptów, schematów, modeli itp. itd. (zwanych dalej „Materiałami”) nie obejmuje przeniesienia na Klienta żadnych praw do Materiałów, w tym autorskich praw majątkowych. Licencja na korzystanie z Materiałów, o ile jest udzielana, ma charakter niewyłączny, a jej zakres jest określany w opisie produktu w Sklepie i / lub udostępniany przed złożeniem Zamówienia. O ile nic innego nie wynika z treści licencji, Klient może wykorzystywać Materiały wyłącznie na własny użytek osobisty lub na użytek osobisty osoby, na rzecz której Klient zawiera umowę (w szczególności pracownika Klienta, który ma uczestniczyć w szkoleniu organizowanym przez Sprzedawcę); nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie, pobieranie, zwielokrotnianie, modyfikowanie Materiałów poza granicami dozwolonego użytku wynikającymi z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

2.2.  Przed złożeniem Zamówienia Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia, co potwierdza poprzez zaznaczenie odpowiedniej ikonki pojawiającej się na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednak jej brak uniemożliwia złożenie Zamówienia. W odniesieniu do usługi Wsparcia Technicznego powyższe odnosi się nie tylko do głównej treści Regulaminu, lecz również do zbioru zasad, na jakich udzielane jest wsparcie techniczne użytkownikom programów i aplikacji marki pCon (Załącznik 1), zaś w zakresie Szkoleń i Konsultacji – do regulaminu szkoleń i konsultacji (Załącznik 2). W przypadku, gdy Zamówienie obejmuje oprogramowanie lub inny produkt, w związku z którym udzielana jest licencja, powyższe dotyczy odpowiednio warunków właściwej licencji (udostępnianych przy opisie produktu w Sklepie i / lub w procesie składania Zamówienia, jak również dostępnych pod adresami stron producenta).

2.3. Złożenie Zamówienia jest możliwe zarówno po zalogowaniu się na Konto Klienta, jak i bez wykorzystania Konta Klienta (zarówno bez logowania się na to Konto Klienta przez Klienta posiadającego Konto Klienta, jak i bez rejestrowania się w Sklepie, tj. bez zakładania Konta Klienta). Klient składa Zamówienie poprzez wybranie produktów i umieszczenie ich w Koszyku, oraz uzupełnienie danych potrzebnych do realizacji Zamówienia (których uzupełnienie nie jest konieczne w przypadku dokonywania Zamówienia po zalogowaniu się na Konto Klienta), podjęcie kolejnych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane komunikaty i dokonanie płatności. Składając Zamówienie, Klient, poprzez zaznaczenie odpowiedniej ikonki, oświadcza, iż wie, że Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty, jak również, o ile ma to zastosowanie, wyraża zgodę na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy. Do tego momentu Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, jak również wycofania się ze złożenia Zamówienia.

2.4.  Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca przekazuje Klientowi będącemu konsumentem Potwierdzenie. Potwierdzenie obejmuje w szczególności informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta oraz informację o udzielonej przez konsumenta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.

2.5.  Sprzedawca przystępuje do realizacji Zamówienia po dokonaniu płatności ceny, chyba że zamówiona Usługa (np. szkolenie stacjonarne) ma być świadczona w późniejszym terminie. Za dzień dokonania płatności ceny przyjmuje się dzień zaksięgowania środków w wysokości równej cenie na rachunku bankowym Sprzedawcy (uznania tego rachunku całą kwotą ceny).

2.6.  Realizacja Zamówień następuje w godzinach działania Sklepu, tj. od poniedziałku do piątku, w dni robocze, z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy, w godzinach 8:00 – 16:00 (przy czym szkolenia są prowadzone w godzinach podanych w opisie produktu w Sklepie lub ustalonych indywidualnie z Klientem, niekoniecznie pokrywających się z godzinami działania Sklepu). W tym też czasie możliwy jest kontakt ze Sklepem pod numerem telefonu: +48 511 612 582 Wiadomości e-mail na adres Sklepu zamowienia@easterngraphics.pl mogą być wysyłane o każdej porze, przy czym są one odczytywane i odpowiedzi na nie są udzielane w w/w godzinach działania Sklepu.

2.7. Płatność za Towary i Usługi może być uregulowana w formie płatności przelewem na rachunek Sklepu, lub szybkich płatności (blik). Operatorem Płatności jest firma BlueMedia S.A. a typy obsługiwanych kart płatniczych to: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.

2.8. Za każdy zakupiony Towar i Usługę Sprzedawca wystawia fakturę VAT.

 

 

  1. Reklamacje i odstąpienie od umowy

 

3.1.   Postanowienia niniejszego punktu 3, o ile wyraźnie inaczej nie postanowiono, dotyczą tylko Klientów mających status konsumenta, a w przypadku prawa odstąpienia od umowy - także osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 

3.2.  Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Towarów i Usług wolnych od wad i na podstawie obowiązujących przepisów prawa ponosi odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową (w przypadku treści cyfrowej i usługi cyfrowej w szczególności na podstawie art. 43l i n. ustawy o prawach konsumenta, a w przypadku Towarów – art. 43a i n. ustawy  o prawach konsumenta). W przypadku Klientów innych niż wskazani w pkt 3.1. powyżej odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów zostaje wyłączona z wyjątkiem przypadków, w których Sprzedawca zataił podstępnie wadę przed Klientem..

 

3.3.  Ewentualne reklamacje dotyczące zakupionego Towaru lub Usługi można składać na adres Sprzedawcy wskazany w pkt 1.3. niniejszego regulaminu, jak również na adres poczty elektronicznej: zamowienia@EasternGraphics.pl W treści reklamacji należy uwzględnić ważne informacje dodatkowe, w tym datę i numer Zamówienia, imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Klienta itp.

 

3.4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, uważa się, że uznał reklamację.

 

3.5. Z zastrzeżeniem pkt 3.14. poniżej Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

- zawarcia umowy - w przypadku umów o świadczenie Usług lub dostarczenie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym,

- w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności Towaru (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy, umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą).

 

3.6.  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę (tj. EasternGraphics Polska Sp. z o.o., adres: Os. Piastów 65/321 31-625 Kraków, adres poczty elektronicznej: zamowienia@EasternGraphics.pl, numer telefonu: +48 511 612 582) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Klient może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na stronie internetowej Sklepu pconsklep.pl. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, Sprzedawca prześle mu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

 

3.7.  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

3.8.  W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

3.9.  Klient winien odesłać lub przekazać Towar Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż do 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Sprzedawcy rzecz przed upływem 14 dni.

 

3.10. W przypadku odstąpienia od umowy Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Jeżeli Towar ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą, Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 15 PLN.

 

3.11.  W przypadku odstąpienia od umowy Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

3.12. Jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia Usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłaci Sprzedawcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy.

 

3.13. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Klient jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

 

3.14. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat EasternGraphics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: Os. Piastów 65/321 31-625 Kraków,  adres poczty elektronicznej: zamowienia@EasternGraphics.pl, numer telefonu: +48 511 612 582

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

3.15. Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu nie przysługuje w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym w szczególności umów:

 

– o świadczenie Usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

– o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Klientowi Potwierdzenie.

 

Powyższe dotyczy zatem w szczególności przypadków, w których Klient uczestniczył w szkoleniu, aktywował klucz licencji do oprogramowania, otrzymał dostęp do ebooka, podcastu lub treści video bądź też materiałów w postaci np. plików pdf czy Excel, materiałów graficznych, projektów dwg lub jakiejkolwiek innej formy plików, w przypadku których możliwości weryfikacji użycia są wyłączone lub ograniczone.

 

 

  1. Rozstrzyganie sporów

 

4.1.   Sprzedawca zachęca do podejmowania próby rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących umów zawartych za pośrednictwem Sklepu w sposób polubowny. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny – ani Sprzedawca, ani Klient nie są prawnie zobowiązani do stosowania tych procedur. W szczególności poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 

4.2.  Klient ma możliwość zwrócenia się o pomoc do powiatowego /miejskiego/ rzecznika praw konsumentów, wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów. Sprzedawca informuje ponadto o funkcjonującej w Unii Europejskiej internetowej platformie rozstrzygania sporów pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami Online Dispute Resolution (ODR), która jest dostępna pod adresem: ec.europa.eu/odr.

 

4.3.  Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Klientami będącymi konsumentami lub takimi, do których stosuje się przepisy dotyczące ochrony konsumentów jest sąd właściwy według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem lub innym podmiotem, do którego zastosowanie mają przepisy chroniące konsumentów, zostają poddane sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

 

  1. Informacje końcowe

 

5.1.   Regulamin może ulec zmianie, przy czym do zawartej umowy ma przez cały czas zastosowanie wyłącznie Regulamin w wersji obowiązującej w chwili złożenia Zamówienia. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie głównej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedawcę o planowanej zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym (wypełnionym w celu założenia Konta Klienta), informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu, przy czym przesłanie takiej informacji nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

5.2.  W sprawach, których dotyczy Regulamin, w tym w kwestiach w nim nieuregulowanych, mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

Załącznik 1 – Zasady Wsparcia Technicznego

Załącznik 2 – Regulamin Szkoleń i Konsultacji

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl